عنوان کتابها:
آیین نگارش و نشرمقالات پزشکی درتحقیقات بالینی 
اصول و کاربرد واکسیناسیون
اخلاق بالینی
مدیریت و تحقیق در پرستاری
پایه های پژوهش و تحقیق درعلوم پزشکی
اصول پایه روش تحقیق درعلوم پزشکی
روش تحقیق گراندد تئوری
روش ها و مدل ها درجمعیت شناسی
فرهنگ واژه شناسی پزشکی
پایه های تحقیق پرستاری
کد گذاری بیماریها براساس دهمین ویراش ICD
مدیریت مراکزاسترپلیزاسیون 
بررسی موانع و عوامل کاربست یافته ها پژوهشی دردستگاه ه های اجرایی 
 اصول تشخیص و درمان بیماریهای شایع
ارزیابی مراقبتهای بهداشتی و درمانی واستانداردهای بیمارستانی 
فرهنگ اختصارهای علوم پزشکی حیان
مرورجامع امار زیستی 
اصول و کلیات خدمات بهداشتی
مدیریت درعرصه ی بهداشت  ودرمان
تحلیل کاربردی داده ها
مطالعه یک مطالعه و ازمون یک ازمون
اپیدمیولوژی پایه  WHO بیگل هل
راهبردی تغذیه ای درفعالیت های ورزشی و کنترل وزن
روشهای طب سنتی و نوین 
اموزش بهداشت ارتباطات و تکنولوژی آموزشی
روش تحقیق کاربردی
اقتصاد سلامت
پزشکی مبتنی بر شواهد
اموزش و ارزیابی بالینی 
راهنمایی بالینی برای بخشهای مراقبت ویژه 
روش های پژوهش در پزشکی اجتماعی
چکیده کلیات خدمات بهداشتی درمانی
اصول کارآموزی در عرصه بهداشت
فرهنگ اپیدمیولوژی 3
روش شناسی 
شایع ترین بیماری های واگیرو غیر واگیر
اپیدمیولوژی
اصول و روشهای آمارزیستی
مروری بر مدل ها  و مسائل پِژوهش عملیاتی
اپیدمیولوژی پزشکی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-2 12:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ