مشاوره های واحد توسعه پژوهشهای بالينی به شرح ذيل است:

 

1- مشاوره آمار و اپيدميولوژي:

اين واحد  با استفاده از اعضاء محترم هيأت علمي و متخصصين آمار واپیدمیولوژی، آمادگي دارد که در ابتداي شروع تحقيق با تعيين حجم نمونه لازم به محققين و سپس با ورود اطلاعات و انجام آزمون آماري مناسب آنها را در تجزيه و تحليل نتايج آماري ياري کند. تعيين نوع مطالعه و ميزان شيوع از خدمات مشاورين اپيدميولوژي است.

 2-مشاوره مقاله نويسي:

ويرايش و تصحيح گام به گام مقالات ( انگليسي و فارسي)، آموزش و مشاوره حضوري مقاله نويسي، راهنمايي و ارسال مقالات به ژورنالهاي معتبر.

3- مشاوره طراحي پژوهش و تهيه پروپزال طرحهاي تحقيقاتي:

اين واحد با ارائه مشاوره در زمينه تعيين اهداف، فرضيات، نوع مطالعه، متغيرها، روش انتخاب نمونه و تنظيم پرسشنامه،اساتيد و محققين گرامی را در جهت طراحي مطالعه و نگارش طرح تحقيقاتی ياری مــیکند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-30 12:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ