مشاوره طراحی پژوهش
    
عنوان طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های اساتید و محققین و دانشجویان بالینی که در سال 1394مشاوره طراحی پژوهش و اپیدمیولوژی دریافت کردند:(دریافت فایل کامل)


عنوان طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های اساتید و محققین و دانشجویان بالینی  که در سال 1395مشاوره طراحی پژوهش و اپیدمیولوژی دریافت کردند: (دریافت فایل کامل)


عنوان طرح های تحقیقالی و پایان نامه های استاید و محققین و دانشجویان بالینی که در سال 1396 مشاوره طراحی پژوهش و اپیدمیولوژی دریافت کردند: (دریافت فایل کامل)

نام

نام خانوادگی

عنوان طرح

ماندانا

مکی

برسی سونوگرافی عملکرد دیافرگم و ارتباط ژن با جداسازی ازدستگاه تهویه مکانیکی در بیماران بالتیس تروما

سلما

توکل مقدم

بررسی اثر هوش هیجانی بر مراقبت از خود بیماران دیابتی

نوشین

زرگری

بررسی اثر تشخیصی hbmei ,tror-2درتشخیص کارسینوم تیروئید

فاطمه

حیدری

بررسی سلامت معنوی دانشجویان پزشک بارویکرد اسامی دردانشاه علوم پزشکی شیراز 96

فرزانه

نظرپور سروک

بررسی اگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی ازمسائل فقهی و شرعی حوزه پزشکی دردانشگاه علوم پزشکی شیراز 96-97

محمدرضا

همت پور

تاثیرپارامترهای مشتق شده از حجم های بطن چپ در اثر پروکنوستیک trasit tsehaic dilatan در تصویربرداری پرفیوژن عضله قلب به روش

لیلا

بهراد

بررسی پیامد نموی سکته مغزی اسمیکت و هرزایک کودکان مراجعه کننده به بیمارستان نمازی

زینت

آکده

بررسی تاثیر برنامه اموزشی برمیزان اضطراب افسردگی خجالت و نگران درمورد قضاوت شون بیماران زن مراجعه کننده به جراح عمومی مرورعمومی مکاتبات پستان و کلورکتان درشهرستان داراب سال96

مهدی

شریعت

بررسی نقش رادیو تراپی برکنترل موضعی بیماران سرطان پستان با یک تا سه غده لنفاوی

مهسا

حسینی

مقایسه اثر  تامسوللین نسیت به تاموسولوسین همراه با تادالافین دردفع سنگ های ادراری انتهای جانب یک کارآزمایی بالینی تصادفی

مجید

پاک نهاد

میزان عوارض نمونه گیر ی پرکوتاتئوهی از دید تحت گاید سی تی اسکن

فاطمه

خادمیان

بررسی سطح سواد اینترنتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال96

ارمان

زمانی

TO COMPARE MANPHAINE VS FENTEANEPLE IN THE treatmentt of is chemic type chest pain in the emergency room stting

سحر

جوهری

تعیین سطح ویتامین ب 12 و سولفات درنوزادن تنگو میلوسل و مقایسه آن با گروه کنترل

زهرا

ابراهیمی

بررسی تاثیر اضطراب قبل از عمل بر تغییرات همودینامیک بعد از عمل در بیماران تحت عمل سزارین به روش سی سی اسپاتیال

زینب

حقیقی

تعیین اتباط بین راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان و افسردگی و اضطراب درزنان ناباور

محدثه

ذاکری باغشاهی

بررسی تاثیر طب سوزنی دراثر بخشی توابخشی قلب دربیماران پس ازجراحی بازقلب

فاطمه

زارعی

بررسی اثر وارذاینت های ژنیتیکی براستعداد ابتلا به دوقطبی

مریم

حبیب اگهی

پیامدهای موضعی منطقهای روش برداشتن ناقص پستان درمقایسه با ماکستربیبماران مبتلا به سرطان پستان سه گانه منفی غیربه مرکز تحقیقات بیماری های پستان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ساره

شجاعی

پیش بینی ویژیگی های شخصیت های مرزی برساس سبک فرزند پروری اگاهانه

حسین

مردای خلج

بررسی ارتباط ویژیگی های شخصیتی وکاسلیانی درمانی دربیماران ویتیلگوی مراجعه کنندهبه بیمارستان فقیهی شیراز

مدینه

علیزاده

بررسی تاثیر ارام سازی بنسون برشدت درد ادراک و باور درد پذیرش درد بیماران موضعی مراجعه کننده به مرکز هموفیلی دانشگاه  علوم پزکشی شیراز 96

مرضیه

زارع

مقایسه تاثیر دو روش ایفای نقش و سخنرای بردانش داوطبان سلامت در مراکر جامع سلامت شهر شیراز 96

عباس

ایوب

بررسی علت های گداشتن دبل لودی تحت درمان بیماران ارجاع شده به بخش انزوتراپی بیمارستان نمازی

علی

رحمانی

تشخیص اکسترا آکزیال هماتودربیماران ترومایی با سکانس بررسی تعییرات آن درطول زمان دربیماران شهید رجایی شیراز

محمد جواد

اطهری

ارتباط بین یافته های سی تی اسکن ندول های ریه وتشخیص پاتولوژیک آن ها دربیماران مراجعه کننده به شهید فقیهی در95تا96

حامد

قاسملو

برسی  تاثیر آموزش حمایت ازهمسربرپدران برنمره استرس خود کاامدی مادران در مراقلت های از نوزاد نارس بستری در بخش های مراقبت های ویزه نوزادان دانشگاه علوم پزشکی شیراز96

نگین

نوروزی

مقایسه اثر گابابنتن اندرتبین دکستیین در درمان بیماران مبتلا به رموتولوژی پست

فاطمه

ویزش فر

مقایسه افسردگی اضطراب کیفیت زندگی درهمسران زنان مبتلا به و غیر مبتلابه سرطلان پستان

علیرضا

قنبری

بررسی تأثیر بابونه بر تغییرات آنزیم های کبدی بدنبال مصرف ایزوفلوران در بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز1392

          

ابراهیمی

مقایسه تاثیر درروش رایحه درمانی بایگاه اسطوخودوس عصاره بهارنارنج برشدت اضطراب قبل ازجراحی کوله سیستکتومی به روش لاپاسکوپی دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته دانشگاه علوم شیراز 95

نرگس

خاتم زاده

بررسی نحوه برخورد رادیلیستهای با کیستهای تخمدانی و میزان تطبیق ان با دستورالعمل سونوگرافی 101 جامعه رادیولیستها درسطح شیراز

صدیقه

علی پناه پور

تعیین ارتباط بین نگرش مذهبی و بروز استرس پس از سقط جنین درشهرشیراز

سارا

عزیزی

بررسی تحلیلی شکایت ازمتخصصین مغز اعصاب ارجاع شده به پزشکی قانونی استان

سعید

کفاشان

یافته های سی تی اسکن دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان نمازی شیراز سال های 92تا 96

الهام

عقیقی

بررسی شاخص های تولید در سالمندان سالم

فریده

جهان دیده

مقایسه فروانی استفاد ه از روش های ضد باردارب  ومشاوره داده شده دراین زمینه به بیماران مبتلا به  sle از طرف پزشک مربوطه و تعیین  ارتباط ا ن با ارگان های درصد و داروهای مصرفی

مدینه

علیزاده

بررسی تاثیر ارام سازی بنسون برشدت درد ادراک و باور درد پذیرش درد بیماران موضعی مراجعه کننده به مرکز هموفیلی دانشگاه  علوم پزکشی شیراز 96

طوبی

بهبودنیا

ارزیابی تایید دوز کیفی در کاهش اکتیوتیه مزامه دستگاه گوارش در اسکن قلب TC-MBI

غزاله

ربانی

بررسی سوا د سلامت روان درحیطه اضطراب و افسردگی درپرستاران شاغل دربیمارستان های آموزشی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مریم

مختاری

بررسی شیوع دفرمیتی های پا درافراد مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی

علی

رضائیان

بررسی همبستگی نمره گلیسون نمونه ای بیوسی پروستانت و نمونه ای رادیکال پروستکالمی و عوامل موثربرآن

پویا

کدخدایی

بررسی اثر طولانی مدت درمان با tmsبربهبود عملکرد دست دربیماران ضربه مغزی

سارا

خادمی

بررسی پایمدهای مادری و نوزادان درزایمان طبیعی سزارین باروش بی حسی نخاعی و بیهوشی عمومی دربیمارستان مادر کودک  شیراز92-93

سعیده

یحیوی

ارزیابی عملکرد ورزشکاران کارآزموده رشته تیراندازیدربی تحریک فرا جمجه ای مغز به کمک جریان مستقیم

طوبی

بهبودنیا

مقایسه شاخص های مربوط به پرنیوژن و عملکرد بطن چپ دراسکن پرفیوژن قلب دردوگروه ازبیماران شانه چپ

زهرا

بنی اسد

بررسی اختلالات خواب درزنان باردار با لقاح مصنوعی وزنان بادار با لقاح طبیعی درسه مرحله اول حاملگی درشیراز

ملیحه

اسماعیلی

مقایسه افسردگی درزنان باردار طبیعی و زنان با لقاح مصنوعی در سه ماهه اول حاملگی در شیراز

زینب

کارگرفرجهرمی

مقایسه اختلالات اضطراب درزنان باردار با لقاح مصنوعی و زنان باداربا لقاح طبیعی درسه ماه اول بارداری شیراز

دلارام

نیک منش

بررسی سواد سلامتی روان درحیطه اضطراب و افسردگی دردانشجویان رشته مهندسی دانشگاه

الهام

وکیلی

بررسی سرعت رشد قدمی کوتاهی قد درکودکان مبتلابه تالاسمی مینور مراجعه کننده به درمانگاه  امام رضا

سجاد

دانشی

سلول زایی بافت کبد موش صحرایی با دوروش سریع اسان و بررسی کارآن انها پس از پیوند به مدل حیوانی هپاتکتومی جزئی

ونوس

مختاری

بررسی سواد سلامت روان در حیطه اضطراب و افسردگی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

غزاله

ربانی

بررسی سوا د سلامت روان درحیطه اضطراب و افسردگی درپرستاران شاغل دربیمارستان های آموزشی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

محمد

جعفردهزاد

بررسی اثر پروتین سفیده تخم مرغ برکودکان دچار سوتغذیه

علی

زارعی

سرکوب ژنی به واسطه crispr/cos9درمغز موش برای ایجاد مدل حیوانی گالیوزیدوسیس نوع دو به روش invivo

پدرام

حاجی زاده

بررسی پارگی دستشتگی های جراحی درجراحی های محتلف انجام شده دربیمارستان شهید مطهری مردشت سال 97

فاطمه

گرمسیریان

تعیین نظرات دانشجویان پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز درمورد راز دارای دربیماری های خاص 95

بنفشه

سلطانی

مقایسه رابطه بین رفتارهای ارتقا دهنده سلامت با سطح اضطراب در کارکنان ارادری مالی درمانی پشتیبانی بیمارستانهای علوم پزشکی شیرارز95

فاطمه

فروزان

بررسی تاثیر ویتامین دی بروی افسردگی پس اززایمان

آرزو

احسانی پور

بررسی نقش دادهای حسابداری درتصمیم گیری مدیران بیمارستان های آموزشی شیراز 96

پریسا

فریدونی

بررسی وِیژیگی های شخصیتی و مهارتهای مقابله ای درافراد متقاضی تغییر جنسیت مراجعه کننده به پزشک یقانونی

محمد

مهدی پور

مقایسه درمان شناختی رفتارهای گروهی و مواجهه با واقعیت محازی برتعییرات سایکو فیزیولیک اضطراب کوریزل و الکتروانتقالوگرام کمی درحال استراحت درمردان مبتلا به اختلال احتماعی

محمد جواد

موسوی

بررسی اولین یددرمانی رادیو اکتیو برتغییرات فاکتورهای Ca-125,CA19-9دربیمارن مبتلا به سرطلان تیرئید دربیمارستان نمازی سال 96

محمد رضا

مرزبان

بررسی شیوع فیبرسیالوژی درزنان ورزشکار با و بدون فعالیت 30-65ساله ساکن شیراز 96

حکیمه

سادات کاوش

بررسی بروز تقلب تحصیلی و دلایل ان در امتحانات پزشکی 96

زهرا

غلامحسن پور

بررسی ارتباط بین سطح خونی فیبرنیوژن ب افزایش حجم کانتوژن مغزی دربیماران دچار کانتوژن تروماتیک مغزی بستری در بیمارستان رجایی 96

محسن

زهرایی مقدم

بررسی تاثیر فرکانس بیناورال بیش یا دوگوشی بروی امواج داخلی مغزی در جهت کاهش استرس بیماران و ارتیفکت حرکتی تصاویر پزشکی هسته ای

صدیقه 

اسلامی

بررسی میزان شیوع نقاط ماشه ای دربیماران زن ارجاعی جهت MRIشانه درناحیه اطراف کتف دربیمارستان شیراز بهمن 95

مازیار

افشار

بررسی میزان رضایت مندی مراجعین اورژانس بیمارستان نمازی شیراز درمقایسه با بیمارساتن شهید فقیهی

محمدرضا

بدیع

مقایسه آمارورودی بیمارستان نمازی به تفکیک شهربیماری قبل و بعداز

سارا

مظلوم

بررسی شیوع پروتوئیت باکتریال خوددربیماران شیرز کبدی بدون تب مراجعه کننده به نمازی

نبوی

مظفری

بررسی سطح سواد سلامت نوجوانان شیراز سبک زندگی انها

مرتضی

شعرابادی

برسی انواع خطاهای دارویی و عوامل موثر ببروز گزارش دهی آن دربیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم چزشکی شیراز

علی

زارعی

سرکوب ژنی به واسطه crispr/cos9درمغز موش برای ایجاد مدل حیوانی گالیوزیدوسیس نوع دو به روش invivo

کاوه

تقی پور

مقایسه میزان بروز اسکیمی قلبی دراستفاده ازشریان رادیان بعد از عمل جراحی پیوند عروق قلبی

لیلا

فضل اله پور

بررسی وجود همزمان بیماریهای تروئید درافراد مبتلابه ماتشیل اسکروزیس

حامد

اسکندری

ارتباط بین مزاج براساس طب سنتی ایران با شیوع افسردگی و اضطراب دربین دانشجویان علوم پزشکی شیراز

وحید

رزبان

بررسی نحوه اثر مهاری وبرهنکنش به صورت insilico

وحید

رزبان

بررسی مهاری ncadharinتوسط تعدادی ازمولکول های کوچک

زهرا

مدهنی

توسعه وارزیابی سیستم تصمیمی باراندرویدی میتنی بر12استادیس اتاوا برای زنان باردار درانتخاب  وروش مناسب زایمان دوژینال و سزارین 

نسرین

روستایی

ارزیابی کیفیت اموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزکشی شیراز

 

مظلوم

بررسی شیوع پرنیوسیت خودبخوری باکتریال کبدیبدون تب مراجعه کننده به آورزانس

مرضیه

اکبرزاده

بررسی نیازمندی های کابران و ارائه یک پیش نمونه عملیاتی در طراحی پورتال های اموزشی دانشگاه علوم پزشکی

شیما

شعاعی

بررسی خصوصیات اندوسکوپی و پاتولوژیک تومورهای نور اتدوکرین خارج شده به روش اندوسکوپی بین سال های 89-95

نسرین

علی نژاد

بررسی اختلات شناختی دربیماران cisالتهاب عصبی

فاطمه

معنوی

ارتباط اعتیاد به اینتنرت هوش هیجانی دردانشجویان پزکشی علوم پزشکی شیراز درسال 96

مریم

همتی

بررسی نتایج و عارضه بیماران باز بودن سینه فرونتال پس از عمل اندوسکوپی سینه طی سال 94تا96

پریسا

فریدونی

بررسی وِیژیگی های شخصیتی و مهارتهای مقابله ای درافراد متقاضی تغییر جنسیت مراجعه کننده به پزشک یقانونی

فرانه

نوشادی

مقایسه بیومتری شیمی بیماران آب مروارید توسط دودستگاه lemtar soo , iol meater700دربیماران مراجعه کننده به درمانگاه مطهری درمرداد 96

مریم

شهبازی

بررسی نقش اسکن 99tc RBCدرتشخیص اندومقریوزیس

فاطمه

سیفی

مقایسه مد ل اگهی سیوی گالن تاوابنده بقای تصادفی دریپش بینی زمان بقا و تعیین عوامل پیش آگهی آن دربیماران مبتلا به سرطلان پستان مردان

پریسا

جانفزا

بررسی سطح ویتامین دی دربیماران زودسر

مهدی

ایزدنگه دار

مقایسه پایبندی دارویی دربیماران لوپوس با اسکروری و raبا توجه به شرایط اجتماعی سطح سلامت

فاطمه

بخردیان

بررسی کیفیت زندگی درافراد دچار دیسفوریای جنسیتی ارجاع داده شده به پزشکی قانونی قبل و بعد ازعمل جراحی

ریحانه

فرزامی

بررسی رابطه و اطلاع رسانی بین اعتبیاد به اینترنت و سلامت روان دانشجویان کارشناسی  ارشد  دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

ستاره

درخشان پور

ارتباط سلامت با معنوی با اساس  رنج و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ایدزدرمرکز رفتارها ی پرخطر شهرشیراز

هدی

موغلی گراشی

تعیین اثر سیرینجک اسید بر اسیب اکسیدایتو ناشی ازدیابت برکبد و کلیه درموش

فرزانه

حیدری

بررسی مشاور های درخواستی از بخش روان پزشکی درشیراز ازنظرتشخیص های دریافتی  بخش درخواست کنده های مشاوره درسال95-96

مهدیه

شمس

بررسی تجویزال کارتین دردرمان عوارض ناشی از سمیت حاد سدیم والپورات درموش سوری

لیلا

سالکی

بررسی تاثیر روش های متفاوت بازسازی برروی پارامترهای اسکن speet tc-trcdat

سید روح اله

حسینی

بررسی قدرت تضخیص سونوگرافی بین بیمار درتشخیص شکستگی استخوان جمجمه درکودکان بین 0تا 14ساله دچتر تومور

پریسا

عرب

مقایسه اثر نبولایزر ودگزامتازون و سولفات منیزیوم  در بهبود درد بعد از اکتوباسورن

راضیه

نوذری

رشد پس از سانحه بیماران مبتلا با سرطلان جفت درمراقبین انها و ارتباط انها با حمایتهای اجتماعی

محمد رضا

مرزبان

بررسی شیوع فیبرسیالوژی درزنان ورزشکار با و بدون فعالیت 30-65ساله ساکن شیراز 96

زهرا

رادمهر

بررسی تغییرات cbcاندکس های خون محیطی پس از شیمی درمانی ازسرطان پستان درپگیری طولانی مدت

سمیه

خسروی

بررسی وضعیت تغذیه درزنان باردار مبتلا به دیابت بارداری مراجعه کنتده بیمارستان حافظ

الهام

علی پور

مقایسه تست قند خون دربیماران پیوندی و غیرپیوندی مراجعه کننده به درمانگاه مطهری

محمد

طباطبای

مقایسه عملکرد دیافراگم در بیماران بزرگسالان بستری دربخشش مراقبتهای ویزه تحت تهویه مکانیکی با مودهای حجمی وفشاری

طناز

چهل تن

بررسی شیوع پس زوگی دربیماران پیوند کلیه با عملکرد تاثرات بافت پیوندی

فروغ

بزرگی

بررسی تاثیر اموزشی خودمراقبتی برسطح و نگرش بهداشتی نوجوانان نظر مدرس متوسطه اول اصفهان 96

لیلا

بهجت حقیقی

مقایسه پاسخ سمپاتیک پوستی با اختلالت بیماری دوقطبیی قبل و بعد از درمان با داروهای ثبیت کننده خلق

جلال

بدرقه

مقایسه سایز پروستات بین بیماران معتاد برتریاک و گروه کنترل درشیراز

محبوبه

هاشمی

بررسی تراکم استخوان درکودکان گیرنده پیوند کبد در مرکز پیوند اعضا شیراز

الهام

امیداری

بررسی تاثیر مداخلات اموزش برمیتنی برفتارهای مراقبتی برعملکرد پرستاران درزمینه ایمنی بیمارو پیروی اخلاق در بیمارستان اموزشی وابسته به دانشگه لوم پزشکی شیراز 96

مریم

نیک رو

بررسی تاثیر مشاور هی تلفنی پیش از  ترخیص برخودکارآمدی مادران درامر مراقبت دارویی از کودکان مبتلا به به بیماری های مادرزادی قلبی دریکی بیمارستا نهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شبراز 96

علیرضا

حقیقی

کارآزمایی بالینی با استفاد ه از بیتوکامپوزیت کلاژن در درمان اسیب صفحه رشد درمدل حیوان خرگوش

فاطمه

بیات

بررسی نتایج بخور بابونه بربهبودی آکنه صورت نوجوانان 12-18 سال شهرستان فیروزاباد

فاطمه

امیدواری

بررسی تاثیر مدیریت اسعداد برجانشین پروری درکارمندان ساختمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

محبوبه

اسماعیلیان

بررسی نگرش دانشجویان بالینی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسیت به انتخاب جنیست جنین قبل از باداری سال 96

رویا

بازیاری

روش های نمونه گیری دراندازه گیری tsh

محمد

شمس الدینی

تاثیر رفالکسولوژی برخستگی خواب ودرد بیماران لنفوما

شایان

کهن شاد

بررسی شیوع ضایعات ساب اثر اپتیلیال دستگاه فوقانی گوارش دردانشگاه علوم پزشکی شیراز سال های 91-96

شادی

نیلیه

بررسی اختلالات رفتاری دربیماران تشنجی 2تا 5سال

ازاده

مسروری

بررسی میزان ضریب توافق گزارش سی تی و ونوگرافی ام ارنوگرافی ذربیماران مشکوک به ترومبوز وریدهای مغزی 

سمیه

زمانی

ارزش سکانس استارد دربررسی اسئو میلیت پادربیمارن دیابتی درمقایسه با سکانس بعداز تزریق ماده حاجب درام ارای

فاطمه

عالی نژاد

بررسی تاثیر انوکساپارین بروی عوامل انعقادی  موثب درتردمبوآمبومی وریدی دربیماران بستری شده درای سی یو به دنبال تروما

نازنین

ستایش پور

ارزیابی ام ار ای درپیش نیرو و درجه بسته پاتولوژیک منیژیوما

مریم

صالحی

بررسی وضعیت شادکامی و فاکتورهای مربوط به آن درساکنان شهر شیراز سال 96

فریده

رشیدی

بررسی یافته های کاپلاروسکوپی مویرگهای لبه ناخن دربیماران التهاب ماهیجه ای با استفاده از کرایترای تقسیم بندی جیدی و همراهی این یافته ها با علائم و ازمایشات درحالت فعال و غیر فعال

بیتا

حمزه مقدم

تاثیر بلوک اعصاب تی بیال خلفی و سوران درکنترل درد پس از عمل بیماران با جااندازی بازو تثبیت داخلی استخوان

عارف

زارع

بررسی شیوع تعلل ورزی تحصیلی دربین دانشجویان دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال تحصیلی 97

زهره

بادیه پیما

طراحی و ارزشیابی برنامه اموزشی مبتنی برنرم افزار الکترونیک همراه برخودحرفه ای دانشجویان پرستاران

سارا

رحمانیان

تاثیر اموزش برشناخت رفتارهای سالمند ازاری به خانواده سالمند

حوریه

رهگشایی

مقایسه تاثیر اموزشی بهداشت بلوغ به دختران و مادران برنمره عزت نفس دختران دانش آموز مدارس متوسطه اول ناحیه4 اموزش و پرورش شیراز 96

مرضیه

رصافیان

بررسی فراوانی بیمارای dmنوع 1درطی 10سال اخیر دربیماران مراجعه کننده به بیمازستان نمازی

نوید

قربانی

بررسی شیوع درگیری مفصل ساکروایلیاک درخانم های مبتلا به لنف اوم بعد از جراحی سرطان سینه

مریم

قدمی

مقایسه تزریق در یک ناحیه و 3ناحیه باراهنمایی سونوگرافی بلوک اینورا کلادیکوبا مارکائین

ستار

سهراب پور

مقایسه میزان جذب وریدی بوییواکائین درروش بیحسی موضعی سوپر کلاویکولا رواگزا یلاری درجراحی های اندام فوقانی باهدایت سونوگرافی

محبوبه

کاظم پور

بررسی تاثیر اموزش مبتنی بر نیاز برمدل رفتار برنامه ریزی شده برخودکارآمدی و حمایت درک  شده بیماران پس از پیوند مغز استخوان مراجعه کننده به درمانگاه مطهری شیراز 96

فهمیه

حسن زاده

بررسی تاثیر اموزشدلبستگی مادرو جنین برشادکامی زنان بابارداری ناخواسته

فاطمه

اسد زاده

تاثیر ماساژ روغن اسطوخودوس برکولیک شیرخواران

ابراهیم

عبادی

مقایسه ماساز دست و پا توسط پرستار همراه بیمار درد بعداز جراحیهای شکمی

سید رضا

حسینی

بررسی حرکات دهانی درنوزادان طبیعی 4تا 9 ماه شهرستان شیراز درسال 96-97

اعظم

زارع

تاثیر خودمراقبتی بررفتار ارتقا دهنده سلامت دربیماران مبتلا به سکته قلبی بیمارستان قلب الزهرا شیراز

اعظم

زارع

تاثیر مصرف ویتامین دی برنتایج تست ورزش و علایم بالینی بیماران مبتلا به اکتژیای عروق کرونر دربیمارستان خیریه قلب الزهرا شیراز

اعظم

زارع

تاثیر مشاوره دارویی داروساز برپایبندی بیماران مبتلا به نارسایی به مصرف دارو دربیمارستان قلب الزهرا شیراز

هانیه و مهسا

کریمی و اسدی

بررسی عوامل انسجام گفتار درگفتار پیوسته کودکان 6-5 فارسی زبان طبیعی دردو قالب بازگویی داستان و توصیف تصاویر

کوثروفرناز

قلمبر دزفولی و زمانی

مقایسه مهارت هیجان نوشتاری فارسی زبان کاشت حلزون شده شنوایی طبیعی کلاس اول دبستان

مهشید

ده بزرگی

بررسی علایم بالینی سلیاک درکودکان مبتلابه سلیاک مراجعه کننده به درمانگاه امام رضا

عارفه

مرزوقی

بررسی مهارتهای   رفتارهای اخلاق سایر دانشجویان علوم پزشکی شیراز

تیسیر

بسطی

بررسی شیوع استروپروز بوسیله دسنیومتری استخوان دربیماران تک بطنی که عمل فونتان شده انده

لیلا

کلهر

ارزیابی نقش تصویربرداری دیواره عضله قلبی درپیش بینی بعد حوادث قلبی عروقی بعد از عمل پیوند کبد بربیماران مبتلا به نارسایی کبدی

فرزانه

رضایی

بررسی تاثیر استفاد هاز وسیله سوزن ربا درریسک تماس اسکراب با سوزن و پراکندگی وسایل نوک تیز حین عمل جراحی قلب ریه قفسه سینه و پیوند اعضا دربیمارستان نمازی شیراز

محمد سینا

سلیمی

بررسی یافته های سی تی اسکن شکم بیماران سرپایی و بستری مراجعه کننده به بخش رادیولوژی بیمارستان شهید فقیهی و نمازی شیراز درسه ماهه اول 97

فروزان

اکبری

بررسی ارتباط خواب آلودگی روزانه و مصرف مواد در دانشجویان پزشکی

آیدا

بهرامی

بررسی ارتباط اختلال پزشکی  بدنی  و ترس اجتماعی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

حبیب

خرماشو

بررسی عوامل تعیین کننده میزان بقا دربیمارانم باسرطان پستان رجستری

ازاده

کسرائیان

comparisd of pregnamcy outcome of gly cemic canhol between innili

طبیه

خاموشی

مقایسه سطح خون interlenkin 17, jl35, tg f-bدرخانم  های باردار قبلا به پلانستا اکرتا درمقایسه با خانم های باردار با حاملگی طبیعی

شیرین

دهقان

بررسی تطبیقی سطح سواد سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ارتباط با وضعیت سلامت عمومی آنها 96

پریسا

کاملی

بررسی اثر مکمل زینک روی افزایش بقای بیماران مبتلا به گلیوبلاستوما

مهدی

جمالی پور

بررسی کلینیو اپیدمیولوژیک مریض های با تشخیص بیماران بستری پوست بیمارستان شهید فقیهی 95-85

زهرا

کریمیان

بررسی آگاهی مربیان بهداشت مدارس شیراز ازدرمان های زود هنگام ارتودنسی

فاطمه

باقری

مقایسه زندگی خشونت و برخی عوامل مرتبط خشونت خانوادگی بین زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز 96-97

محمد

وثوقی

بررسی تاثیر اصلاح سطوح خون ریزی تروما عمل شدهسربینی یر میزان خون ریزی حین و بعد از عمل


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-22 13:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ