طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های
    
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه هایی که در سال 1394مشاوره آماری دریافت کردند: (دریافت فایل کامل)
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه هایی که در سال 1395مشاوره آماری دریافت کردند: (دریافت فایل کامل)


aنام

نام خانوادگی

عنوان طرح

علیرضا

قنبری

بررسی تأثیر بابونه بر تغییرات آنزیم های کبدی بدنبال مصرف ایزوفلوران در بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز1392

بهنام

کدخدای

اثر پیشگیزی ژل الوئه ورا بردرد رماتیسم ناشی از پرتو درمانی دربیماران سرطان پستان

حسین

ملک زاده

بررسی شیوع لیشمانیوز به روش pcr nested در مبتلایان به لنفاوینت گراندلوماتوز در طی سالهای 87-92 به آزمایشگاه دکتر دانشبند

فاطمه

احمد پور

مقایسه دو روش قدیم وجدید fegoدرتخم بندی سرطان تخمدان

زهرا

جعفری

مقایسه فاکتور imaدرحالت stable و crisis بیماران داسی شکل

رزی

همی وند

بیان ژن های bax, bclدربیماران کانسرتیروئید قبل و بعد از درمان

 

زهادت پور

بررسی تفاوت میزان bcخون حجامت با خون وریدی

لاله

اکبرزاده

بررسی کولانژیو کارسنوی وضایعات پرمائنوپلاستیک درمجاری صفرا بیماران کولانژیت اسکروزان با مطالعه کلدرنمونه های اکسیت بیماران پیوند درمقایسه با مشخصات بالینی

علی

فاضل

بررسی شیوع نقص ایمنی اولیه دربیماران مبتلابه سنوزیت و اوئلیت مدیا مداوم درجنوب ایران

زهرا

جوادی

بررسی دیدگاه اساتید و دستیاران   علوم پزشکی شیراز در رابطه با اقشای خطای پزشکی همکاران در سال 94

مریم

غضنفرنژاد

بررسی عملکرد ارتباطی پرستاران رضایت از نحوه مراقبت از دیگاه والدین نوزادان بستری در بخش های ای سی یو علوم پزشکی شیراز

مهناز

بلندی

بررسی اثر چسب کینز پاتولوژی در بهبود درد و اشباع اکسیژن بیماران شکستگی دنده و قفسه سینه

صفور

ثامنی

اندازه گیری طول استخوان های طویل جنین درجمعیت ایرانی

مریم

روحانی

بررسی ارتباط بین هیستوپاتولوژی تومور سلولزایای تخمدان وپیش آگهی بعد از 2 و 5 سالبیماران مراجعه کننده به درمانگاه تومورشهید مطهری طی سال های 1381 تا 1392

قاسم

حقیقی

مقایسه فشار خون اندازه گیری شده به روش دستی نسبت به روش اتوماتیک در بیماران با نارسایی مزمن گلیه و فشار خون به مراجعه کننده به درمانگاه مطهری شیراز

جمشید

مرادی

ارتباط بین بانکراتیت حادو سندروم متابولیک

سحر

شهریاری

بررسی شیوع کبمبود ویتامین دی دربیماران یک دیابت و ارتباط آن با پروفایل لیپیدی

آمنه

موسوی

نقش سونوگرافی درغربالگری سرطان پستان درزنان با پستانهای دس

فاطمه

قاسمی

جداسازی درماتوفیت ها از استخر های شنای شیراز و تعیین حساسیت های گونه های جداشده به مواد رایج دربازار

احمدرضا

سبحانی

بررسی ارتباط پیامد بالینی دربیماران با آنژسو پلاستی عروق گردنی با واکنش پذیری عروق مغزی قبلاو بعداز آنژیو پلاستی

پگاه

شعاع حقیقی

بررسی رابطه تعهد سازمانی به کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک خدمت درپزشکان خانواده شهر شیراز

سمیه

منوریان

بررسی تاثیر ساختار سازمانی برخلاقیت سازمانی دربین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز 95

زینب

جمال آبادی

نگرش میزان شرکت دروشاهد رفتار غیرحرفه ای دردانشجویان پزشکی دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 94

سمانه

برزگری

بررسی تاثیر کنترل دیابت بروی پارامترهایی کلیوی سلامت دربیماران دیابتی تحت همودیالیز

مریم

شایگان

شیوع درد مزمن درشهرشیراز

معصومه

مرادی

تاثیر اموزش مراقبت بررفتارهای پرستاران بخش ویزه نمازی 95

صفورا

تقدیری

بررسی سابقه  خانوادگی اختلالات روانپزشکی بیماران دو قطبی بستری دربیمارستان ابن سینا از سال 91تا 93

سید حسام

علوی

بررسی تنوع ساختاری کبدی صفرای بر اساس یافته های ercp در بیماران مراجعه کننده در بیمارستان نمازی 93

ترلان

حسن آقایی

تغییرات عروقی شکبیه در بیماران اسکروها وارتباط اانها با تغییرات کاپلیدسکوپی ناخن

شروین

شاهیان

بررسی شیوع پوسیدگی درکودکان روستایی

مریم

صادقی

مقایسه روش های اکوکاردیوگرافیک و تصویربرداری مغناطیسی cmnprبه دنبال استث کوارازکتاسیون ائورت از نظر تشخیص الوزیم در کودکان

عاطفه

امیدی

بررسی رضایت بیماران از خدمات بخش شیمی درمانی درمانگه مطهری شیراز 95

نیلوفر

سلیمانی منفرد

ارزیابی یافته های سونو گرافی غربالگری درد سپلازی مادرزادی مفصل زانو و مقایسه آن با یافته های معاینه بالینی در نوزادان

عمار

محمدی

بررسی عوامل محل رعایت حقوق بیمار از دیدگاه بیماران دانشجویان داروسازی قائم مقام درداروخانه ها آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز داروخانه های سطح شهر95

فاطمه

کارگر فر

اعتبار سنجی پرسش نامه بسامد خوراکی مخصوص بیماران همودیالیزی

حمیده

دهقانی نژاد

بررسی میزان فعالیت بدنی دربیماارن دیابت مراجعه کننده به درمانگاه مطهری در سال 94تا95

محدثه

رحمانی

بررسی الگوی دلبستگی دربیماران مبتلا به اسکلرفرقشر

اذر

کاظمی

تاثیر پلاکت دربیماران پیوند شده کبد از دهنده مرگ مغزی درسال های 90تا 93

منصوره و فاطمه

یوسفی و سجادی

بررس یتاثیر اموزش مدیریت استرس برمیزان استرس پرسنل اتاق عمل بیمارستاهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز

احمد

منصوری

میزان اشتباهات تشخیصی متخصص طب اورژاتس بیمارستان نمازی

زهرا

حبیبی

بررسی ارتباط بین تغذیه مادر درسه ماه اخر بارداری با سطح بیلی روبین تونال نوزاد در بدوتولد

سید محمود

موسوی

بررسی اثر نانو ذرات طلا به همراه اشعه irبرئی انگل لیمنیا ماراد

ساناز

علائی

تاثییر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم برکیفیت تخمک و میزان نقاح موش

سامان

اسلام نژاد

stady the accary of and

ارمین

هوشمندی

بررسی نگرش اگاهی کلی دانشجویان سال اخر پزشکی درزمینه سلامت دهان و دندان در دانشگاه علوم پزشک یشیراز

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-22 11:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ