مشاوره طراحی پژوهش
    
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه هایی که در سال 1394مشاوره طراحی پژوهش و اپیدمیولوژی دریافت کردند:(دریافت فایل کامل)


طرح های تحقیقاتی و پایان نامه هایی که در سال 1395مشاوره طراحی پژوهش و اپیدمیولوژی دریافت کردند: (دریافت فایل کامل)


ردیف

نام

نام ونام خانوادگی

عنوان طرح جدید

استاد راهنما

1

بهجت

منشیان

بررسی شیوع دیس کیزی اولیه درکودکان دارای عفونت های مزمن تنسی درسال 94 و 95

2

مهسا

مظاهری

بررسی فعالیت الکتروگرافی عضلات پهن مایل داخلی پهن خارجی همستریک داخلی و خارجی درفعالیت پایین رفتن از پله درافراد مبتلا به سندروم درد کشکی ران ی

3

زینب

میزایی

بررسی تاثیر اموزش براساس الکوی اورم بر کنترل نسبت بین المللی نرمال شده inrو کیفیت زنذگی دربیماران دارای درسچه مصنوعی قلب مراجعه کننده به کیفیت وارافارین قلب زهرا

زهرا خادمیان

4

زینب

جمال آبادی

نگرش میزان شرکت دروشاهد رفتار غیرحرفه ای دردانشجویان پزشکی دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 94

صدیقه ابراهیمی

5

مرضیه

عسیس

تعیین فراوانی انواع سلولهای زیر مجموعه مدنولین درخون محیطی بیماران مبتلا به لوپوس

حبیب آگهی

6

فاطمه

زارعیان

پیامد مادر یو نوزادی سزراین درسن بارداری 38wدر مقابل سن بارداری 39w

استاد وفایی

7

سعادت

عمویی

بررسی ارتباط الگوی و تغذیه بارشدو تکامل شیر خواران تا شش ماهگی در مراجعین به مراگز بهداشتی درمانی هرستان سال95

اذر نعمت الهی

8

شراره

شادی زاده

بررسی تاثیر اموزش خود مراقبتی برکیفیت بیماران پارشنون مراجعه کننده به داشنگاه علوم پزشکی شیرا

هاشم  رحمتی

9

فاطمه

کارگر فر

اعتبار سنجی پرسش نامه بسامد خوراکی مخصوص بیماران همودیالیزی

مریم اکرام زاده

10

نوید

قربانی

بررسی شیوع درگیری مفصل ساکروایلیاک درخانم های مبتلا به لنف اوم بعد از جراحی سرطان سینه

مسلمی حقیقی

11

مجید

حسن بیگی

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه acl qol

ثریا پیروزی

12

لیلا

اشرفیان

تاثیر اموزش مهارت های حل مسئله درمیزان خود ناتوان سازی دانشجویان پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز95-92

دکتر زرشناس

13

 سحر

بهرامی نیا

بررسی میزان فیرونوژن دربیماران مبتلا به سیروز جبران شده و نشده

ناصرهنر

14

مهدی

کریمیان

اثر اتورواستاتین بریافته هتی الکترودیاگنوستیک و نتایج بالینی دربیماران با سندروم تونل کارپال

مریم پور صادق

15

فرخ 

ابدالی

بررسی شیوع کوکسیلا بورنتی در محصولات لبنی غیر پاستوریزه شهر شیراز

عنایت بریزی

16

الهه ومژده

عطایی و جمالی

روش گفتار اهنگین در درمان اپداکسی کلامی

خانم رستگاریان زاده

17

فرخنده

دشمن زیاری

ارزیابی وجود ارتیفکت تضعیف دردیوار  اینفویور در اسکن پرفیوژن قلبی دربیماران بانارسایی مزمن کلیوی

استاد قیصری

18

زهرا

رستگاری

بررسی میزان استرس بعد از ضربه درزنان با حاملگیهای پر خطر و عوامل مرتبط با ان

19

ایمان

رشیدی

مقایسه اثر کینزوتیپ و ماساژ فریکشن برنقاط ماشه ای غیر فعال تراپزپوس فوقانی برقدرت گریپ و استانه درد را پسران سالم 18 تا 30 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ثریا پیروزی

20

دانیال

لزبی نظرگاه

بررسی تاثیردیابت برافتادن درسالمندان

فاطمه کاظمی

21

مریم

شبانی اباده

بررسی عوامل دخیل در رضایت اگاهانه به بیماران بستری در بیمارستان های اموزشی درمانی دانشکاه علوم پزشکی شیراز95

امید اسمانی

22

سید حسین

اوجی

بررسی مقایسه به میزان تکثیر  MSCافراد مسن درمحیط کشت HUMAN DERUM کرفته شده از افراد کروه سنی پیر و نوزاد

دکتررزم بان

23

شهریار

صبوری

تعیین ارتباط ریسک فاکتورهای پرفشاری خون بارگیری هریک از عروق کرونر قلبی دربیماران میتلا به اسکیمی قلبی با روش اسکن پرهیوژن دیواره عضله قلبی

فرشید قیصری

24

فاطمه

صدیقی نژاد

بررسی داروهای ضدافسردگی دربیماران اختلال افسردگی اساسی بستری در بیمارستان ابن سینا از فروردین 94تا فروردین 95

استاد ارش مولا

25

مرجان

صرابی

بررسی نظرات بستری در بیمارستان های اموزشی درمانی نمازی فقیهی شیراز درمورد برگزاری راند اموزشی بالینی

امید اسمانی

26

ملاحت

غفوری

کمبود ویتامین دی و خودکشی دراختلال افسردگی اساسی یک مطالعه مورد شاهدی

سید علی دستغیب

27

زهرا

سیاوشی

بررسی یافته های درون و برون مغزی nrgمغزی دراطفال دربیمارستان چمران و نمازی سال95

مهرزاد لطفی

28

اعظم

جمالی

ارزیابی دانش عملی اینترن های و اکسترن ها وتفسیر مواد موارد اورژانس رادیولوژی

استاد ایران پور

29

شکوفه

روحانی

بررسی رابطه بیمارانویتلیگو با فشار خون

محمد رضا نمازی

30

الهام

خواجوی

بررسی ارتباط سطح ویتامین او د در بیماران زونا بیمارستان فقیهی شیراز

قهارترس

31

هاجر

زاهدی مهر

بررسی کیفیت سی تی اسکن های تری فازیک کبد بیمارستان نمازی سال2016

حامد جعفری

32

محبوبه

اسفندیارپور

بررسی تاثیر فیزیوتراپی برعملکرد ریوی درزنان مبتلا به گردن درد مزمن مکانیکال       

اشرف

33

مریم

جلیلی

بررسی اثر بخشی کوریکولوم اموزشس اخلاق پزشکی و بهترین شیوه اجرا از دیدگاه دانشچویان پزشکس دانشکده پزشکی شیراز

اسمانی

34

نگار

اجتماعی

تعیین تاثیر الوئه را وبهبود عوارض پوستی اطراف استومادربیماران مراجعه کننده به کلنیک های کولوکتال دانشگاه علوم پزشکی شیراز 95-96

محبوبه مقارئی

35

لیلا

کلهر

ارزیابی نقش تصویربرداری دیواره عضله قلبی درپیش بینی بعد حوادث قلبی عروقی بعد از عمل پیوند کبد بربیماران مبتلا به نارسایی کبدی

دکتر قائدیان

36

لیلا

کلهر

ارزیابی نقش تصویربرداری پریوزن دیواره عضله قلبی درپیش بینی بعد حوادث قلبی عروقی بعد از عمل پیوند کبد بربیماران مبتلا به نارسایی کبدی

دکتر قائدیان

37

سهراب

دهقان

بررسی تطبیقی و تفسیرهای فزانس های پزشکی روز بااسات قران کریم  و احادیث پزشکی معتبر

اسمانی

38

زهرا

صالحی

بررسی seroepidenmiologyویروس هپاتیت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

استادسروری

39

فاطمه

خشتی

بررسی فرسودگی روانی دردانشجویان اینترن دانشگاه

دکتر صاکی

40

زهره

موسوی کاظمی

بررسی میزان و علل خطاهاداروهای با شکل مشابه به اورژانس بیمارستانها منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

41

علی

محب پور

بررسی اگاهی کاورزبان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به جنبه های کاربرد ورزش درپیشگردی درمان بیماری ها درسال تحصیلی 94-95

سید وحید مجاب

42

داود

ال داود

بررسی تاثیر گردش خون غالب کرونری سمت چپ بریافته هاب تست ورزش

دکترعطار

43

محمد

علی مردانی

ارتباط سطح سرمی vitD بابروز حوادث قلبی عروقی عمده 30روزه بعداز انجام مداخله عروق کرونرازراه پوست

فرزانه فروغی نیا

44

منصور

عباسی

بررسی تاثیر آموزش تغذیه ای ازطریق پیامک برخودکارامدی و کنترل متابولیس بیماران دیابتی نوع دو سال95

رتیا رضایی

45

حسین

آذرفر

بررسی شیوع سندروم بای بی قراری درافراد دچاتگی کانال نخاعی کمر خاجی وبا افراد عاد ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

حمید رضا فریور

46

پروین

صالح نسب

بررسی التهاب سینوسی دراسکن هسته ای ستخوان درمقایسه با تصویربرداری سی تی اسکن

فرشید قیصری

47

مژده

محمودی اصل

میزان همخوانی روش اسکن هسته ای استخوان . روش dexaدرسنجش تراکم استخوان

فرشید قیصری

48

فاطمه

کرجالیان

تاثیر طب فشار برخارش و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی

مرضیه مومن نسب

49

مسلم

زارع

تاثیر اموزش مدیریت بحران درحوادث ترافیکی باروش تمرین شبیه سازی شده بر دانش و نگرش  کارکنان پرستاری بیمارستان نمازی

هاشم رحمتی

50

فرزانه

مسیحی

post  operative analgexiaarticalar manaesium

دکتر غفاری

51

سعید

سالاری

مقایسه درد پس از عمل بیماران با اسیب بافت فوقانی درروش بلاک بیوز کلاسیک باتکینیک تورتک محفظه ای ساعد همراه با فضیلتر استوی داخل زخم

ارش فریور

52

حسین

فضیلت پور

بررسی میزان آگاهی نگرش عملکرد پرتوکاران دربخش های رادیولوژی و ماموگرافی بیمارستان دولتی شیراز 95

رضا فردید

53

ماندانا

گودرزیان

بررسی میزان فرسودگی شغلی در دانشجویان سال اخر پزشکی

فرهاد لطفی

54

فروزان

موسوی

بررسی اثرات شیمی درمانی با استفاده از رزیم تاکسن برتعادل زنان مبتلا به سرطلان سینه بوسسیله مقیاس

امین کردی

55

 

رفیعی

بررسی و تعیین و مقایسه نحوه نستی وژلان بیماران دردیالیز صفاتی

دکتر عزت زادگان

56

فاطمه

نیکنام

تاثیر توانبخشی ازره دور بردرد شاخص بالینی تعادل و ناتوانی عملکرد و کیفیت زندگی بیماران مبتلا درد مزمن

دکتر شریفیان

57

پگاه 

اسلاملو

بررسی پاسخ دهی تست fullerton advance درزنان مبتلا به سرطان سینه توام با لنف اوم پس از درمان به روش manual lymphatic cvainage

دکتر امین کردی یوسفی نژاد

58

مصطفی

 معظم فرد

بررسی تاثیر موسیقی برمیزان استرس اتاق عمل شاغل دربیمارستان علوم پزشکی شیراز 95

جمشید اسلامی

59

الهام

فلاح نژاد

طراحی پیاده سازی بازار یابی سیستم اطلاعات بالینی تاریخچه و پیشرفت بیماری دربخش مراقبت های ویژه عمومی درنمازی شیراز و تعیین تاثیر آن نواقص مستندسازی

رکسانا شریفیان

60

حسن

ارجمند

بررسی تاثیر ماساژبازتابی کف پا برتسکین درافراد مبتلا به سردرد مراجعه کننده به کلنیک سلامت حکیم عمادالدین  شیرازی

سعید نجفی

61

فرشته

هندی جانی

مقایسه ارتباط بین دریافت غذایی ویتامین های انتی اکسیدان و شاخص های استرس اکسیدامینودربیماران مبتلا به دیابت نوع دو

دکتر مروج

62

حسین

فضیلت پور

بررسی میزان آگاهی نگرش عملکرد پرتوکاران دربخش های رادیولوژی و ماموگرافی بیمارستان دولتی شیراز 95

رضا فردید

63

فریبا

فیض

sound level analgic in ett obstreta breating meehanival

مقصودی

64

ستار

سهراب پور

مقایسه میزان جذب وریدی بوییواکائین درروش بیحسی موضعی سوپر کلاویکولا رواگزا یلاری درجراحی های اندام فوقانی باهدایت سونوگرافی

هادوی

65

سیده  فاطمه

سجادی

تاثیر آموزش مراقبت های پس از انتقال ازاتاق عمل به بهش برضطراب و خودکارامدی مادران و کودکان 1تا3 ساله مبتلا به گلاکتوم مادرزادی بستری دربخش جراحی چشم کودکان بیمارستان خلیلی

ازاد امیری

66

انوش

خواجه

بررسی ارتباط سطح ویتامین 95(oh) vit d3با فاکتورهای کلینیکی پیش آکهی دربیماران لوکمی مزمن انفولیتری

مهدی دهقانی

67

مرتضی

طاهری

تاثیر مداخله معنوی مذهبی برنیاز برکیفیت خواب  و احساس تنهایی سالمندان مقیم سرای سالمندان شیراز درسال 95

دکتر حضرتی

68

سیدعلی

حسینی

بررسی میزان حفظ اندام پس از درمان شیمی جراحی  د بیماران استوان کوما

رضا وجدانی

69

عابد

ابراهیمی

مقایسه تاثیر درروش رایحه درمانی بایگاه اسطوخودوس عصاره بهارنارنج برشدت اضطراب قبل ازجراحی کوله سیستکتومی به روش لاپاسکوپی دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته دانشگاه علوم شیراز 95

جمشید اسلامی

70

مهدی

حسن شاهی

بررسی مقایسه دیدگاه پرسنل پزشکان اتاق عمل از هواس پرتی ناشی از تلفن همراه دربیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز 95

ترابی زاده

71

امین

کردی یوسفی

تعیین موارد جذابیت و معایب شبکه ای اجتماعی خارجی از دیدگاه دانشجویان توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

72

بهزاد

غلام ویسی

بررسی مقایسهای تاثیر رایحه درمانی با گل رز و موسیقی درمانی برسطح اضطراب بیماران قبل ازاعمال جراحی عمومی دربیمارستان های اموزشی شهر شیراز 95

رحمتی

73

نوشین

محبی نیا

تعیین مهارت تمیز شنیداری درکودکان هنجار 7-8ساله فارسی زبان

افسانه دولتی

74

بنفشه

امیرشهر

مقایسه اثر افزودن نورهای متفاوت سوفنتانیل به بوبیواکائین برکیفیت بلاک نخاعی درسزارین انتخابی

زینب السادات فتاحی

75

عبدالرحمن

زارع پور

تاثیرآموزش حمایتی میتنی برعملکرد براضطراب برکیفیت زندگی مراقبین خانوادگی دارای سالمندان

مریم حضرتی

76

عفت

ظریفی نژاد

بررسی تاثیر ماساژدرمانی بربیقراری تحت تهویه مکانیکی بخش هاای مراقبتهای وِیژه بیمارستان علوم پزَشکی شیراز

سعیدد نجفی

77

محمد هادی

خسروی

بررسی همخوانی نتایج سرمی بابافتی دربیماران سرطلان پستان مراجعه کننده به بیمارستان فقیهی درسال95-96

مارال مختاری

78

سعید

شرافت منش

تعیین و مقایسه اثربخشی عصاره تیلاکوئیدی اسفناج و عصاره ابی زیره سیاه با متفورمین برمقاومت به دینوسین شاخص های التهابی استرسی اکسیایتوپروفایل لیپیدی و هورمونهای جنسی درموشهای صحرایی ماده بالغ مبتلا به سندروم تخمدان پلی

مریم اکرام زاده

79

سمیه

مکارم نیا

بررسی تاثیر برنامه مثبت اندیشی بر کبفیت خواب و امید زندگی بیماران مبتلا به تلاسمی ماژوربخش بیماری های خاص بیمارستان شریعتی

زهرا خادمیان

80

محمد

مقامی

بررسی تاثیراموزش اصول اخلاقی برنگرش و میزان حساسیت اخلاق پرستاران نسبت به سالمندان 96

شهرزاد یکتاطلب

81

مژگان

محمدی

بررسی تغییرات پارامترهای ارزیابی کننده سهولت لوله کذاری راه هوایی درطول دوره بارداری

دکتر سهم الدین

82

صبا

خیراندیش

بررسی شیوع تهوع واستفراغ و عوامل خطر ایجاد کننده آن به دنبال بی حسی نخاعی درحین زایمان به روش سزارین دربیمارستان زینبیه شیراز درسال95

کاظم صمدی

83

طوبی

بهبودنیا

ارزیابی تایید دوز کیفی در کاهش اکتیوتیه مزامه دستگاه گوارش در اسکن قلب TC-MBI

طاهره قائدیان

84

هاجر

شکوهی

بررسی ارتباط بین بیومارکرهای E-SELEH ,VCAM-6با درگیری فعال کلیوی و میزان فعالیت و اسیب های بیماری در بیماران مبتلا به لوپوس مراجعه کننده به کلنیک لوپوس بیمارستان حافظ

زهرا حبیب اگهی

85

زینب

نوعی زاده

بررسی تاثیر مراقبت معنوی براضطراب ماران و شاخص های فیزیولوژیک نوزادان نارس بستری دربخش های مراقبت های وِیزه نوزادان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز 95

میترا ادارکی

86

فاطمه

ویزش فر

اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی داوطلبان سلامت براساس الگوی کرک پاتریک

مومن نصب

87

مریم

مشایخ

کاربرد یکمدل انجام یافته غربالگری ازاد سالمندان در مراکز مراقبت های بهداشتی اولیه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مریم حضرتی

88

فاطمه

میرشیدی

بررسی مقاومت به انسولین درکودکان مبتلا به بیماارن مزمن کبدی

هما ایلخانی

89

 

قائدیان

بررسی نقش اسکن mtc-trodatدر پیشگویی و پاسخ به درمان تحریک عمقی فقر به بیماران پارکستون

90

رضوان

حقیقت

مقایسه تاثیر میدازلام کتامین با کتوفول بر اضطراب بعد از تانسلکتومی در کودکان

فتاحی

91

فاطمه

قاسمی

جداسازی درماتوفیت ها از استخر های شنای شیراز و تعیین حساسیت های گونه های جداشده به مواد رایج دربازار

دکتر بدیعی

92

طیبه

هاشم پور

بررسی موتاسیون درویروس hcv

93

فاطمه

میرشیدی

بررسی مقاومت به انسولین درکودکان مبتلا به بیماارن مزمن کبدی

هما ایلخانی

94

رویا

عبودی

بررسی اثر میوه انبه دربهبود زخمهای دهانی ناشی از شیمی درمانی در کودکان مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان امیر

95

ایمان

شامحمدی

مقایسه نتایج استفاده ازپماد هیدروکورتیزون و سیکسون ژل دربهبود اسکار بعد از جراحی ترمیم هیپوسپاذیازدراطفال

دکتر شیرازی و دکتر محمدی

96

فاطمه

رضایی

بررسی تاثیر ماساز پابرکیفیت خواب و کاهش شدت درد و اضطراب بیماران ترمیم شکستگی درشت نی بیمارستان خاتم انیا

دکتر پاسیار

97

الهام

وهاب

بررسی میزان دانش و نگرش و نحوه درمان بیماارن بین پزشکان عمومی شهرشیراز درمورد زگیل تناسلی

 

98

الهه

اسماعیلی

تحلیل هزینه اثربخشی  رو ش درمانی مختلف درما ن حاملگی خارج از رحم دربیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز

خسرو کشاورز

99

محبوبه

هاشمی   

بررسی سطح خونی هورمون های تیروئید درکودکان پیوند کبد و تاثیر درمان کم کاری تیروئید درمدت اقامت دربیمارستان و پیش اگهی

خشایار افلاکی

100

محبوبه

برومند

ارزیابی دقت تشخیصی معیارها ی مختلف سونوگرافی درتشخیص جفت تهاجمی

دکت روفایی

101

محمدرضا

همت پور

تاثیرپارامترهای مشتق شده از حجم های بطن چپ در اثر پروکنوستیک trasit tsehaic dilatan در تصویربرداری پرفیوژن عضله قلب به روش

طاهره قائدیان

102

فرزانه

مستبط

ارزیابی میزان سطح انزیم TAMTدر بیماران مبتلا به بیماریهای تاولی

مارال مختاری

103

نوشین

زرگری

بررسی اثر تشخیصی hbmei ,tror-2درتشخیص کارسینوم تیروئید

مارال افتخاری

104

پژمان

شفیعی خانی

بررسی وضعیت تکامل نموی عصبی کودکان شیرخوارگان شیراز و تاثیر مداخلات توانبخشی درکودکان باتاخیر تکامل

نعمتی

105

 

بیضایی

مقایسه تاثیر آموزش ازطریق  لوح فشرده چندرسانه ای اموزش چهره به چهره و پیامک براضطراب و علایم حیاتی بیماران داوطلب آزمون ورزش دربیمارستان ها

ترابی زاده

106

محمد

پاک صلدنیت

ارزیابی وضعیت vitoدر دانسیته استخوان در بچه ها   با اپی ایسی در استان فارس

دکتراینالو

107

راحله

چگینی

ارزیابی میزان مطابقت روش های شکل گیری از ترمبوامبول وریدی با دربخش های مراقبت های ویزه بیمارستان های اموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

منصور مجدی

108

فرزانه

رضایی

بررسی تاثیر استفاد هاز وسیله سوزن ربا درریسک تماس اسکراب با سوزن و پراکندگی وسایل نوک تیز حین عمل جراحی قلب ریه قفسه سینه و پیوند اعضا دربیمارستان نمازی شیراز

هاشم رحمتی

109

محمد حسین

جبه داری

بررسی ارتباط بین هیپوتیروئیدسیم با وجو د شواهد بیماری های قلبی عروقی در اسکن پرفیوژن میوکار

طاهره قائدیان

110

جعفر

وکیلی

بررسی بروز ترومبوز وابسته به کاتتر ورید مرکز ی درمصدومین بزرگسالان بستری دربخش های مراقبت ویژه بیمارستان رجایی

منصور مسجدی

111

طاهره

جعفری

ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی نتایج عمل جراحی pcnlو مقایسه بامطالعات کاریرونصر

علیرضا امین شریفی

112

ساناز

بیاتی

مقایسه اثر امینونیلین و اندانسترن وریدی برمیزان سردر پس از پارگی دورا دراعمال جراحی سزارین

لاله دهقان پیشه

113

نازی

دهقانی

مقایسه اثر ارام بخشی دکسموتومیدین و مورفین میدازلام برپیامدهای بالینی بیماران بستری دربخش مراقبتهی وِیژه دربیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز درساال95-96

منصورمسجدی

114

طاهره

جوکار

مقایسه اندکس سونوگرافی فشارپذیری وردیدا جوف تحتانی باورید ژوگولا داخلی وورید خمورال برای وضعیت حجم داخل عروق بیماران بزرگسال بستری در بخش های مراقبت های ویزه تحت تهویه مکانیکی

منصورمسجدی

115

سپیده

فتحی بیطرف

تعیین ارتباط وبررسی عملکرد کیم سیم مردانه دربروز شدت علائم بالینی بیماران اسکرودرمی

محمد علی نظری نیا

116

سیده رضوان

میرسالاری

بررسی شیوع نقاط ماشه های درعضلات اندام تحتانی در افراد مبتلا به ساییدگی زانو درافراد بالای 45سال

امین  کردی یوسفی نزاد

117

محمد

رنجبر

مقایسه پوسچر سرگردن و بالا تنه دربیمارانی که تحتجراحی بای پس عروقی کرونر قرار گرفته اند باافراد سالم

سارا ابوالامداری

118

نظام

قایدی پور

بررسیسطح رضایت مندی خانواده بیماران بستری دربخش های مراقبت های ترومای بزرگسالان بیمارستان شهید رجایی شیراز

منصور مسجدی

119

ماندانا

مکی

برسی سونوگرافی عملکرد دیافرگم و ارتباط ژن با جداسازی ازدستگاه تهویه مکانیکی در بیماران بالتیس تروما

گلناز ثابتیان

120

زینت

آکده

بررسی تاثیر برنامه اموزشی برمیزان اضطراب افسردگی خجالت و نگران درمورد قضاوت شون بیماران زن مراجعه کننده به جراح عمومی مرورعمومی مکاتبات پستان و کلورکتان درشهرستان داراب سال96

جمشید اسلامی

121

سمیه

زمانی

بررسی دقت ام ارای برای بررسی پاسخ  پاتولوژی به شیمی درمانی و پرتودرمانی کمکی در سرطلان دکتوم

محمد رضا ساسانی

122

فاطمه

دراری

بررسی ارتباط بین ارزش های حرفه ای جواخلاقی و کیفیت زندگی حرفه ای کارکنان اتاق عمل بیمارستانهای اموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 96

دکتر ترابی زاده

123

فاطمه

فروزان

بررسی تاثیر ویتامین دی بروی افسردگی پس اززایمان

زینب مشفق

124

لیلا

محسنیان

بررسی ارش پروگنوشیک نمونه خون وریدی دربیماران مراجعه کننده به مرکز تروما درمدت 6ماه با شکستگی حداقل یک استخوان 

محمد کریم خرمیان

125

فاطمه

فاطمی

بررسی نتایج پاتولوزی حاصل ارنوکپوسکوی زنان با خونریزی بعد از ترویکرولیساتیولوژی مراجعه کننده به درمانگاه مطهری

ممتمن

126

سارا

مظلوم

بررسی شیوع پروتوئیت باکتریال خوددربیماران شیرز کبدی بدون تب مراجعه کننده به نمازی

 

127

حوریه

رهگشایی

مقایسه تاثیر اموزشی بهداشت بلوغ به دختران و مادران برنمره عزت نفس دختران دانش آموز مدارس متوسطه اول ناحیه4 اموزش و پرورش شیراز 96

میترا سلطانیان

128

احمد

سبحانی

تاثیر ریداکشن وضعیتی بر شکستگیهای مهره های کمری t11,l2و تاثیر ان بر تصحیح شکستگی بعد از عمل جراحی با

بابک پور عباسی

129

محسن 

رفیعی

بررسی مقایسه درمان بیماران با شکستگی کامیرشن t1-l3با tlso

بابک پور عباسی

 

  
 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-22 11:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ